16-10-2014 / Θέματα Υγείας που απασχολούν την Άνδρο

Το θέμα της Υγείας στην Άνδρο, αλλά και στα νησιά του Αιγαίου, είναι το σημαντικότερο και μας αφορά όλους.

Η υποστελέχωση των Κ.Υγείας αλλά και των Περιφερειακών Ιατρείων έχει κάνει ανασφαλή τη διαβίωση κατοίκων και επισκεπτών. Ιδιαίτερα για το νησί μας την Άνδρο, τα υποστελεχωμένα και άδεια Περ. Ιατρεία, έχουν κάνει την ζωή των κατοίκων δύσκολη.

Τον τελευταίο καιρό και με την ιδιότητα που μου εμπιστεύθηκαν οι πολίτες της Άνδρου, έχουν γίνει πολλές προσπάθειες επίλυσης αυτού του σοβαρού προβλήματος, που αφορά το υπέρτατο αγαθό, την ΥΓΕΙΑ.

Φαίνεται (επιτέλους), πως οι προσπάθειες βρίσκουν ανταπόκριση. Ύστερα από δύο "ζωντανές" συνεντεύξεις στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, όπου έγινε το πρόβλημα γνωστό πανελληνίως, ύστερα από επανειλημμένες επισκέψεις στο Υπουργείο Υγείας, ύστερα από την συνάντηση των Δημάρχων των Κυκλάδων στη Σύρο με αφορμή τα προβλήματα Υγείας και ύστερα από τη συνάντηση των Δημάρχων του Ν.Αιγαίου (Κυκλάδες-Δωδεκάνησα) στην Αθήνα, στις εκλογές της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ν. Αιγαίου, όπου το θέμα της Υγείας συζητήθηκε ως πρωτεύον, το Υπουργείο Υγείας προκηρύσσει θέσεις για πλήρωση κενών θέσεων ιατρών.

Είναι ολοφάνερο πλέον πως το Υπουργείο αντέδρασε θετικά στο αυτονόητο αίτημά μας και είναι επίσης φανερό πως όταν προσπαθείς και διεκδικείς σίγουρα υπάρχει αποτέλεσμα.

Το αισιόδοξο είναι πως η θετική απάντηση που πήρα στο Υπουργείο, μετά την επίσκεψή μου στις 8 Οκτωβρίου, ήταν πραγματική και ήταν το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών τόσο ατομικών όσο και συλλογικών.

Παρακάτω παραθέτω τις προσλήψεις που αφορούν την Άνδρο. Συγκεκριμένα προκηρύσσεται μία θέση στο Κέντρο Υγείας, μία στο Περιφερειακό Ιατρείο Γαυρίου και δύο!! στο Περιφερειακό Ιατρείο Κορθίου. Να σημειώσουμε πως το Κόρθι δεν έχει αγροτικό τα τελευταια 2 χρόνια.

Υστερα από αυτό μένει να γίνουν οι αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους γιατρούς για την κάλυψη των θέσεων, μέχρι της 29 Οκτώβρη!!!!!

 


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ν.Π. 
ΤΜΗΜΑ Γ΄ 
Αθήνα 14 /10 /2014 
Αριθ. Πρωτ. Υ10γ/Γ.Π οικ 89547
Ταχ. ∆ιεύθυνση :Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10433 
Πληροφορίες : Γ. ∆ηµητράκου 
Τηλέφωνο : 2132161026 
FAX : 2105238353 

Θέµα: Προκήρυξη κενών και κενούµενων θέσεων Κέντρων Υγείας- Περιφερειακών Ιατρείων και 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΑΙ & 29/10/14  η. του άρθρου 22 του Ν. 4208/13 «Ρυθµίσεις του Υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 252 

Α) ι. της παρ. 2 του άρθρου 2 και της παρ. 8 του άρθρου 3 του Ν 4238/14 «Πρωτοβάθµιο Εθνικό ∆ίκτυο υγείας (Π.Ε.∆.Υ) , αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α) κ. του Ν.∆. 67/1968 «Περί λήψεως µέτρων δια την κάλυψιν των υγειονοµικών αναγκών της υπαίθρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 303 Α) κα. του Π.∆. 95/2000 «Οργανισµός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας» (ΦΕΚ 76 Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει κβ. του Π.∆. 85/2012 «Ίδρυση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» (ΦΕΚ 141 Α) 
2. Την αριθµ. Υ10γ/οικ. 95770/4-11-2008 Κοινή Υπουργική Απόφαση «Τροποποίηση της υπ΄αριθµ. Υ10γ/οικ. 64899/30-5-2006 κοινή υπουργική απόφαση «Εφαρµογή απαιτήσεων για τη διάθεση  ιατρών υπηρεσίας υπαίθρου (Αγροτικών) σε πλοία» (ΦΕΚ 785/2006 Β)» (ΦΕΚ 2340 Β) 
3. Την αριθµ. 18757/31-1-2011 Υπουργική Απόφαση «Τρόπος διαδικασία και καθορισµός κριτηρίων τοποθέτησης αγροτικών ιατρών σε Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία» (ΦΕΚ 311 Β) 
4. Την αριθµ. Υ10γ/οικ. 135825/9-12-2011 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Τρόπος, διαδικασία και οργάνωση της µηνιαίας υποχρεωτικής εκπαιδευτικής πρακτικής εξάσκησης των ιατρών υπόχρεων υπηρεσίας υπαίθρου» (ΦΕΚ 3138 Β) 
5. Η αριθµ. ∆Υ(3-4)α/Γ.Π οικ.101626/18-10-2012 Υπουργική απόφαση «Μεταβίβαση δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Προϊστάµενους των Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων και Τµηµάτων του Υπουργείου Υγείας και τροποποίηση της αρ. ∆Υ(3-4)ΓΠ οικ. 77909/9-8-2012 απόφασης περί µεταβίβασης δικαιώµατος υπογραφής «Με εντολή Υπουργού» στους Γενικούς Γραµµατείς του Υπουργείου Υγείας» (ΦΕΚ 2967 Β). 
Προκηρύσσουµε
Τις κενές και κενούµενες θέσεις Π.Ε.∆.Υ - Κέντρων Υγείας – Π.Ε.∆.Υ - Περιφερειακών Ιατρείων και Πλοίων για την κάλυψή τους από α. Γενικούς Ιατρούς – β. Ιατρούς υπόχρεους υπηρεσίας υπαίθρου – γ. Ιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου µε θητεία. 

Α. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ∆ΙΕΥΚΡΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ: 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΝΤΑΙ), ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  ΥΠΑΙΘΡΟΥ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΜΕ ΤΗΝ Ι∆ΙΟΤΗΤΑ ΘΗΤΕΙΑ Ιατροί που είχαν καταθέσει αιτήσεις για την συµµετοχή τους σε προκηρύξεις – προσκλήσεις ενδιαφέροντος από το 2010 µέχρι και σήµερα, θα καταθέσουν µόνο συµπληρωµατική αίτηση χωρίς να επισυνάψουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά (εκτός αυτών που ήταν ελλιπή). 
1. Τα αναγραφόµενα στοιχεία στην αίτηση – υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος καταχωρούνται ως έχουν,εκτός εάν από τον έλεγχο της υπηρεσίας προκύψουν διαφορετικά στοιχεία. 
2. Σας γνωρίζουµε ότι λόγω προθεσµίας υποβολής των δικαιολογητικών και για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων η υπηρεσία µας όπου δεν προκύπτει αντιστοίχιση βαθµολογίας λαµβάνει υπόψη την αριθµητική βαθµολογία δια συστήµατος εξισώσεων. Επισηµαίνεται, ότι τούτο δεν αποτελεί 3 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 14/10/14 ΕΩΣ ΚΑΙ & 29/10/14 σε καµία περίπτωση αντιστοίχιση βαθµολογίας, η οποία παρέχεται και µόνο από το ∆ΟΑΤΑΠ, ούτε µπορεί να χρησιµοποιηθεί για άλλο σκοπό πέραν της παρούσας. 
Για τον υπολογισµό των µορίων, ως προς την ηµεροµηνία κτήσης πτυχίου και τον βαθµό (αριθµητικά), ο ιατρός µπορεί να προσκοµίσει βεβαίωση από τη Γραµµατεία της Ιατρικής Σχολής, που αποφοίτησε (είτε της ηµεδαπής είτε της αλλοδαπής).Ειδικευόµενοι γιατροί, που κατέχουν  θέση µε παράταση, µπορούν να λάβουν µέρος στην παρούσα πρόσκληση ενδιαφέροντος, το ίδιο ισχύει και για τους γιατρούς υπηρεσίας υπαίθρου που υπηρετούν µε παράταση της θητείας τους. 
3. Γιατροί µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής, σε περίπτωση, που κατέχουν θέση στο δηµόσιο, να έχουν προχωρήσει σε λύση υπαλληλικής σχέσης και να προσκοµίσουν το ΦΕΚ παραίτησής τους µέχρι 
και την τελευταία ηµέρα της υποβολής αιτήσεων της τρέχουσας προκήρυξης. 
4. Γιατροί µε ειδικότητα Γενικής Ιατρικής ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ της συµµετοχής τους σε θέσεις ΠΛΟΙΩΝ. 
5. Γενικοί γιατροί, άνω των σαράντα πέντε (45) ετών µπορούν να επιλέγουν ιατρεία, τα οποία ανήκουν µόνο στις Α’ προβληµατικές περιοχές σύµφωνα µε το Π.∆. 131/87 (ΦΕΚ 73 Α). 
6. Γιατροί που έχουν ιθαγένεια Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 2.12.της αρ. πρ. 18757/ 31 – 1 – 2011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ311 Β ) υποχρεούνται στην προσκόµιση βεβαίωσης γνώσης της Ελλ. Γλώσσας & Ιατρικής Ορολογίας, σύµφωνα µε την αρ. ∆γ/ 10424 / 93 Υπουργική Απόφαση ( ΦΕΚ 263 Β). 
7. Οι κωδικοί φορέα, καθώς και οι χαρακτηρισµοί των θέσεων (Α,Β,Γ κ.τ.λ.) είναι ενδεικτικοί και χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για τον διαχωρισµό των θέσεων από το σύστηµα µηχανογράφησης. 
Β. Καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η 29ηΟκτωβρίου ηµέρα Τετάρτη. Αιτήσεις που θα κατατεθούν µετά την 29ηΟκτωβρίου είναι εκπρόθεσµες και δεν 
λαµβάνονται υπόψη.
Π.Ε.∆.Υ. - ΚΥ ΑΝ∆ΡΟΥ(Α) ΑΓΟΝΟ 
24/11/14 
ΠΕ∆Υ - Κ.Υ. ΑΝ∆ΡΟΥ 
2η ∆.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
1573Π.Ε.∆.Υ. - ΠΙ ΓΑΥΡΙΟΥ(Α) ΑΓΟΝΟ Θ 
26/02/14 
ΠΕ∆Υ - Κ.Υ. ΑΝ∆ΡΟΥ 2η ∆.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ 
1576 Π.Ε.∆.Υ. - ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ (Α) 
ΑΓΟΝΟ Θ 
14/01/13 ΠΕ∆Υ - Κ.Υ. ΑΝ∆ΡΟΥ Π.Ε.∆.Υ. - ΠΙ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ

(Β) 
ΑΓΟΝΟ Θ 
05/04/13 
ΠΕ∆Υ - Κ.Υ. ΑΝ∆ΡΟΥ 2η ∆.Υ.Πε. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΝ ΣΥΡΟΥ ΚΥΚΛΑ∆ΩΝ